การบรรยายสมรรถนะการปฏิบัติงาน วันที่ 27 กรกฎาคม 2556

13 Aug

การบรรยายเรื่องสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดย ดร.บดี ตรีสุคนธ์
ในการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีความเข้าใจในนโยบายที่ตรงกัน และเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
ผลสำเร็จของงาน จะขึ้นอยู่กับหลายอย่างประกอบกัน ได้แก่ ความชัดเจนของคำสั่ง ลักษณะหรือบุคลิคของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน การมีทัศนะคติที่ตรงกันของผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน และวิสัยทัศของผู้บริหาร ในการเลือกให้คนปฏิบัติงานให้เหมาะกับความสามารถที่ได้รับ
จากการบรรยายทำให้ผู้เข้าฟังได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การชัดเจนของคำสั่งของผู้บริหาร และมุมมองที่แตกต่างกันของผู้ร่วมงานว่ามีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้ ได้ฝึกสังเกตุ แสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆของการทำงาน และได้รับความรู้ในการตัดสินใจการทำงานต่างๆ ได้ดีขึ้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: